top of page

IBIZA VAKANTIE VILLAS

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de boekingsovereenkomst

 

Bij het boeken van een accommodatie treden de volgende voorwaarden in werking, die de boekingsovereenkomst, met bemiddeling van Ibiza Vakantie Villas / Lodging Group SL, van seizoensgebonden accommodatie regelen tussen U als huurder, hierna aangeduid als klant, en de eigenaar van de accommodatie. Ibiza Vakantie Villas hierna aangeduid als IVV, heeft de contractuele toestemming van de eigenaar om deze boekingsovereenkomst in zijn naam te ondertekenen.

 

1. Reservering en boekingsovereenkomst

Alle reserveringen worden in eerste instantie geformaliseerd door middel van de boekingsbevestiging. De boeking verkrijgt geldigheid, nadat de aanbetaling, bestaande uit 25 % van de totale huurprijs, binnen de daarvoor vastgestelde termijn van 7 dagen heeft plaatsgevonden. IVV heeft het recht de reservering zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren wanneer deze aanbetaling van 25% niet plaatsgevonden heeft op de overeengekomen datum, zonder dat de klant kan reclameren of de reservering af kan dwingen. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt de klant de boekingsovereenkomst van de geboekte accommodatie.

Het resterende bedrag van de huursom dient ofwel een week voor aankomst overgemaakt te worden op de bankrekening van IVV, ofwel cash of met credit card rechtstreeks aan IVV te worden betaald bij het overhandigen van de sleutels.

Als de reservering op een luxe-villa heeft plaatsgevonden, zal de aanbetaling 50% van de huurprijs bedragen, die dient te worden voldaan binnen de vastgestelde termijn. Het resterende bedrag van de huursom, dient in dit geval dertig dagen vóór de aankomstdatum betaald te zijn.

 

De betalingsvoorwaarden en de hoogte van de borgsom staan vermeld op de pagina van het desbetreffende huis.

 

2. Prijzen en dienstverleningen

De aangegeven prijzen voor de accommodatie zijn WEEK HUUR PRIJZEN.

Deze prijzen zijn, tenzij in de boekingsbevestiging anders vermeld, inclusief alle kosten van het gebruik van de accommodatie, bestaande uit BTW (op de bemiddelingsservice van het huurcontract), normaal verbruik van water, gas en elektriciteit, bed-, bad- en keukenlinnen en de eindreiniging.

3.   De Borgsom

Voor de dag van aankomst dient een borgsom betaald te zijn door middel van een bankoverschrijving als zekerstelling voor de vergoeding van eventuele schade (van allerlei aard) die zich in de gehuurde accommodatie voordoet door toedoen van de klant. De hoogte van de borgsom is afhankelijk van de gehuurde villa en het tijdstip dat de borgsom betaald dient te zijn zal door ons aangegeven worden. Deze borgsom zal volledig worden terugbetaald na vertrek, mits geen schade is veroorzaakt.

Redenen voor het (gedeeltelijk) niet terugbetalen van de borg:

 • Niet respecteren van de accommodatie, meubelen en installaties.

 • Niet teruggeven van alle bij aankomst overhandigde sleutels

 • Het niet respecteren van de check out tijd (tenzij anders overeengekomen: 10:00 uur)

 • Niet netjes achterlaten van de accommodatie (vuilnis dient te zijn

               weggebracht, geen vieze afwas achterlaten)

 

Om de conditie van de accommodatie terdege te kunnen controleren behoudt IVV zich het recht voor, gedurende zeven dagen na afloop van de huurperiode de noodzakelijke verificaties uit te kunnen voeren

 

4. Annulering van de boekingsovereenkomst door de klant

De klant heeft het recht om het boekingsovereenkomst  te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan IVV. De datum van ontvangst door IVV bepaalt de annuleringskosten, die als volgt vastgesteld zijn:

a) Vóór 45 dagen voor de aankomstdatum: 35% van de totale huursom

b) Tussen 30 en 45 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom

c) 29 dagen of minder voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom

 

 

 5. Verplichtingen van de klant

De bewoning van de gehuurde accommodatie blijft beperkt tot het   aantal in de boekingsovereenkomst vermelde personen. IVV kan in het geval van overschrijden van het toegestane aantal personen, de toegang tot de accommodatie weigeren, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding lijdt, ofwel kan IVV besluiten tot een verhoging van de huursom met het bedrag dat aangemeten geacht wordt op basis van de prijs per persoon per dag voor de betreffende accommodatie.

 

De klant dient samenlevingsregels tussen buren en de plaatselijke gemeentelijke voorschriften te respecteren. Het organiseren van party’s is zonder adequate gemeentelijke vergunning niet toegestaan op Ibiza. In het geval van nalatigheid of inadequaat gedrag, behoudt IVV zich het recht voor om de boekingsovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, wat kan leiden tot verlies van de borgsom en de door de klant betaalde huursommen.

Huisdieren zijn uitsluitend toegestaan als dit van tevoren is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door IVV

Alle door IVV aangeboden accommodaties zijn strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie, filmopnamen, party's of bruiloftsfeesten in en om de accommodatie zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van IVV.

 

6. Accommodatiewijziging

In het geval dat door onvoorziene omstandigheden, buiten de competentie van IVV om, de geboekte accommodatie niet gebruikt kan worden, zal IVV de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en een alternatieve oplossing bieden in de vorm van een accommodatie van gelijke of superieure aard. Doet zich dit feit vóór aankomst in de villa voor zal bij het niet accepteren door de klant het aangeboden alternatief, de reservering worden geannuleerd met onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen, zonder dat aan IVV bijkomende verplichtingen toe te rekenen zijn.

In het geval dat tijdens het verblijf de geboekte accommodatie niet bruikbaar blijkt, zal IVV na terdege overweging van de omstandigheden en bij constatering van de onmogelijkheid van het oplossen van de opgetreden problemen die het verblijf niet verder mogelijk maken, een geschikt alternatief aanbieden. Daarnaast zal IVV haar bemiddelende rol uitoefenen bij het ( zo nodig via juridische weg) terug claimen van de aan de betrokken eigenaar reeds betaalde gelden voor het verblijf.

 

7. Incidenten en klachten

Incidenten of klachten met betrekking tot de gehuurde accommodatie dienen direct bij IVV gemeld te worden, IVV zal dan haar uiterste best doen, het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Indien ondanks alles, het probleem niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klant IVV schriftelijk van de klacht op de hoogte te stellen gedurende het verblijf. Klachten die na vertrek gemeld worden, kunnen niet als zodanig in behandeling genomen worden. IVV staat gedurende de gehele huurperiode tot beschikking van de klant om deze bij te staan in het oplossen van alle kleine problemen en er alles aan te doen het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

 

8. Check-in en Check-out

Op de dag van aankomst, zal de accommodatie beschikbaar zijn vanaf 16:00 uur. Eerder inchecken dan 16.00 uur kan worden aangevraagd, en zal - zover het binnen de mogelijkheden ligt - worden gehonoreerd, maar kan alleen op de dag van aankomst worden bevestigd. Enige dagen voor de aankomst dag, ontvangt de klant van IVV een e-mail met betrekking tot de contactpersoon en ontmoetingstijd en –plaats voor de check in. Dit kan zijn op de luchthaven of op een gemakkelijk te vinden trefpunt in de buurt van de accommodatie. Graag vernemen wij vluchtnummer en aankomsttijd, zodra deze bij de klant bekend zijn. Tenzij IVV en de klant schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de klant (en alle gasten) de accommodatie op de vertrek dag uiterlijk om 10:00 uur te verlaten. De klant kan een late check out aanvragen, IVV doet dan haar best hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

 

10. Wettelijke Disclaimer

IVV kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden in de volgende gevallen:

a) onregelmatigheden te wijten aan derden op het gebied van de watervoorziening, elektriciteit, gas, telecommunicatie, enz.

b) Ongemak of geluidsoverlast veroorzaakt door openbare of privé werkzaamheden, evenementen of manifestaties die buiten het bereik van de gehuurde accommodatie plaatsvinden.

c) verlies van of schade geleden door personen of voorwerpen in de accommodatie en zijn faciliteiten, zijnde dit gebruik onder de strikte verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De aansprakelijkheid van IVV is beperkt tot zijn rol als bemiddelaar. IVV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor aangelegenheden, waarvan de verantwoordelijkheden bij de eigenaren van de accommodatie liggen.

IVV houd een zo strikt mogelijke controle op alle aangeboden accommodaties, aangezien het de hoogste prioriteit is een correcte prijs-kwaliteitsverhouding te handhaven. De accommodatie is dan ook aan een constante beoordeling hiervan onderhevig. Desalniettemin is de aansprakelijkheid van IVV beperkt tot zijn rol als bemiddelaar.

IVV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor aangelegenheden, waarvan de verantwoordelijkheden bij de eigenaar van de accommodatie liggen zoals:

 1. Onderhoud van de accommodatie

 2. Schoonmaak van de accommodatie

 3. Tijdig aangeven van veranderingen in de aangeboden faciliteiten

De rol van IVV als bemiddelaar tussen eigenaar en klant houdt tevens in het behulpzaam zijn bij het oplossen van eventuele klachten met betrekking tot bovengenoemde punten, mits deze tijdig gemeld worden en na beoordeling van de juistheid hiervan.

 

11. Privacy en cookie beleid

Persoonsgegevens van de klant worden in alle gevallen alleen opgeslagen, indien deze een vakantie accommodatie boekt met bemiddeling van IVV via www.vakantievillasinibiza.com of bij schriftelijke toestemming van de klant hiervoor.  De persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen door:

 

Lodging Group SL

C/ Historiador Joan Mari Cardona portal 5 nr 502

07800 Ibiza / Balearen/ Spanje

E-mail: info@vakantievillasinibiza.com

Telefoon: 0034 971 964 238

Inschrijvingsnummer bij Consell van Toerisme in Ibiza: CR-0019-E

BTW nummer: B57962656 

 

Lodging Group SL/IVV  is vanaf het verkrijgen van de persoonsgegevens van de klant verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking hiervan volgens de hiervoor gestelde richtlijnen in de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.

De doeleinden, wettelijk verplicht,  waarvoor Lodging Group SL /IVV persoonsgegevens van de klant dient op te vragen en te verwerken zijn:

 • Het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en eigenaar / verhuurder van de geboekte accommodatie. Zonder deze persoonsgegevens kan de genoemde huurovereenkomst niet tot stand komen.

 • Het tot stand komen van andere overeenkomsten, zoals daar zijn, auto- en bootverhuur, waarvoor de bemiddeling van Lodging Group SL/ IVV gevraagd is door de klant.

 • Het innen van huurbedragen van de klant en doorbetalen hiervan  aan de huiseigenaar /verhuurder.

 • Het innen van borgsommen

 

Lodging Group SL/IVV verplicht zich ertoe, de door de klant verstrekte gegevens met uiterste zorgvuldigheid te behandelen en op een veilige manier in haar databank op te slaan.

De volgende persoonsgegevens zullen door Lodging Group SL/IVV worden opgevraagd en voor de maximaal benodigde periode worden opgeslagen:

 

 • Bij het behandelen van een boekingsaanvraag: Naam klant,    emailadres en eventueel telefoonnummer van de klant.

 • Ten behoeve van het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en huiseigenaar/ verhuurder: Naam klant (hoofdboeker), adres, email adres, telefoonnummer (s) en kopie paspoort/id. Behalve de naam en het emailadres, worden deze gegevens na afsluiten van het boekjaar uit de databank van Lodging Group SL verwijderd.

 • Bij het bemiddelen door Lodging Group SL / IVV in het tot stand komen van een andere overeenkomst zoals autoverhuur: Naam, emailadres en eventueel telefoonnummer

 • Bij de check in in de accommodatie: Paspoortgegevens van alle reizigers van 16 jaar en ouder ten behoeve van de wettelijk verplichtte  registratie in de databank van de Guardia Civil ter plaatse. Deze gegevens worden, na registratie uit de databank van Lodging Group SL/IVV verwijderd.

 • Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven: naam en emailadres. Deze gegevens worden na wederopzegging door de klant uit de databank van Lodging Group SL/ IVV verwijderd.

 

 

De persoonsgegevens van de klant zullen niet langer dan strikt noodzakelijk worden opgeslagen door Lodging Group SL / IVV. De klant heeft het recht deze gegevens te allen tijde te controleren, aan te passen en indien gewenst (altijd schriftelijk per mail aan info@vakantievillasinibiza.com) de verwijdering van deze gegevens te eisen.

Ten behoeve van het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen klant en huiseigenaar /verhuurder zullen de persoonsgegevens van de klant, voor zover hiervoor nodig, door Lodging Group SL/ IVV tevens aan de huiseigenaar/ verhuurder worden verstrekt en door de huiseigenaar/ verhuurder worden opgeslagen voor de tijd die noodzakelijk is voor het verhuren van de accommodatie.

 

In gevallen van bemiddeling door Lodging Group SL/ IVV bij het tot stand komen van andere overeenkomsten (onder andere autoverhuur en botenverhuur) zijn het privacy- en cookiebeleid van de betreffende aanbieder van toepassing. Daarmee gaat de verantwoordelijkheid met betrekking tot de correcte behandeling in de zin van de Wet op Bescherming van persoonsgegevens over op de betreffende aanbieder. Persoonsgegevens van de klant zullen alleen aan genoemde aanbieders worden verstrekt, nadat klant te kennen heeft gegeven van de diensten van de betreffende aanbieder gebruik te willen maken.

 

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Bij het boeken van een accommodatie treden de bovenvermelde algemene voorwaarden inzake de boekingsovereenkomst voor seizoensgebonden accommodatie in werking. Op alle aangelegenheden die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn. De partijen nemen uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, en onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Ibiza voor het oplossen van alle problemen die voortvloeien uit de toepassing en interpretatie van voorliggend contract.

 

13. Huisregels

Bij het verblijf in een accommodatie zijn de volgende huisregels door de klant in acht te nemen:

 • Bij aankomst wordt een CHECK-OUT tijd met de klant afgesproken (uiterlijk 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen) Wij vragen je op de afgesproken tijd klaar te staan voor vertrek, het huis netjes opgeruimd te hebben en vuilnis en lege flessen naar de afvalcontainer gebracht te hebben. De afstands- bedieningen van TV, DVD, airco etc. zoals je ze aangetroffen hebt, bij het desbetreffende apparaat. De bedden hoef je niet af te halen, dat wordt door het schoonmaakteam gedaan.

 • Bij de check-out controleren wij dan samen met jou de villa. In het geval dat het huis niet netjes is achtergelaten en daardoor extra werk voor het schoonmaakteam veroorzaakt, behoudt IVV zich het recht voor de kosten van de extra schoonmaak van de borg in te houden.

 • Daar water schaars op het eiland, verzoeken wij je er zuinig mee om te gaan. Het kan voorkomen dat het water wegens een storing een tijdlang afgesloten wordt. Als dit zo is, laat het ons alstublieft weten, dan zullen wij alles (wat in onze macht is) in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te laten verhelpen. Het kraanwater is in de meeste gevallen niet drinkbaar, je kunt het beste drinkwater kopen in de supermarkt.

 • Hetzelfde geldt voor elektriciteit, vaak is de installatie er niet op berekend om veel elektrische apparaten tegelijkertijd te gebruiken.

 • Laat alsjeblieft overdag de zwembadverlichting niet aan. De lampen gaan bij oververhitting snel kapot. In sommige villa’s is hiervoor een tijdklok aangebracht.

 • Gebruik de airco niet bij openstaande deuren en ramen. Als de airco op de slaapkamers 10 minuten voor het slapengaan aangezet wordt, is dit tijd genoeg om een koele slaapkamer te hebben. Normale temperatuur is 21 – 23 graden. Het is onnodig de airco op 16 a 17 graden te zetten, hierdoor wordt de elektrische installatie overbelast, en is bovendien slecht voor je gezondheid.

 • De parasols graag bij het verlaten van het huis, het naar bed gaan en bij harde wind inklappen en deuren en ramen vastzetten. Ingeval van schade zijn we genoodzaakt een deel van de borgsom in te houden. 

 • Bij onverhoopte regen, graag de kussens van stoelen  die nat kunnen worden naar binnen brengen, dat is voor jezelf prettiger als daarna de zon weer schijnt, en beter voor het behoud van de kussens.    

 • Barbecueën is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vaste BBQ.  Losse BBQ’s zijn bij de Spaanse Wet verboden tussen 1 mei  en 31 oktober.  De  BBQ dient schoon achtergelaten te worden bij het vertrek. 

 • Wij raden je aan regelmatig het afval weg te brengen, vooral wegens mieren! Dit kan in de afvalcontainers  die langs de weg staan gedeponeerd worden. (Glas, plastic en karton gescheiden) 

 • Gelieve niet zelfstandig de kanalen van de satelliet ontvanger en de TV te wijzigen.

 • Helaas heeft ook Ibiza te maken met toenemende criminaliteit, wees daarom alert op je spullen en sluit ramen en deuren altijd goed af, ook als je bij het zwembad zit.

 •  “Party’s” in de villa, de tuin of bij het zwembad zijn niet toegestaan. Mocht wegens door jou veroorzaakt geluidsoverlast de politie gewaarschuwd worden, is met zeer hoge boetes te rekenen.

 

Ibiza, augustus 2014/ november 2018

bottom of page